OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Zabezpieczenie wystarczającej ilości sprzętu do mermaidingu, w celu właściwego przeprowadzenia zajęć.
 2. Przeprowadzenie zajęć na basenie zgodnie z regulaminem pływalni i zabezpieczenie wymaganej kadry instruktorskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni.
 6. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator kursu ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.
 7. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

REGULAMIN ZAJĘĆ – MERMAIDING

Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania „BĄBELKOWY ŚWIAT” oraz regulaminu pływalni.

 1. Uczestnikami zajęć z mermaidingu tj. pływania w syrenim ogonie organizowane przez Szkołę Pływania „Bąbelkowy Świat” są dzieci powyżej 6 lat oraz osoby dorosłe.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:
  • wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenia o stanie zdrowia kursanta biorącego udział w  kursie oraz  dostarczenie podpisanego dokumentu na pierwsze zajęcia.
  • uiszczenie opłaty za kurs przed pierwszymi zajęciami gotówką lub tydzień przez rozpoczęciem zajęć przelewem na konto Bąbelkowy Świat sc nr rachunku 27 1090 1304 0000 0001 3748 5660 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz dopisek mermaid.
 3. Udział w kursie jest zagwarantowany po dokonaniu płatności. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć.
 4. Nieuregulowanie ww. opłaty przed rozpoczęciem kursu, uznawane jest za rezygnację z zajęć i powoduje wykreślenie z listy uczestników.
 5. W przypadku rezygnacji w ostatniej chwili z zajęć od wpłaconej kwoty zostanie potracone 100 zł za blokowanie miejsca, a w przypadku nie przystąpienia do zajęć w opłaconym kursie wpłata przepada.
 6. Na pierwszych zajęciach Organizator potwierdzi umiejętności pływania. Jeśli okaże się, że kursant nie posiada umiejętności pływania a także ma problem z zanurzaniem się podwodę niezbędnych do przeprowadzenia kursu Organizator ma prawo odmówić przyjęcia na kurs.
 7. Kurs trwa przez 6 kolejnych tygodni. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut i składają się z części teoretycznej i praktycznej.
 8. Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje certyfikat imienny wystawiony przez federację nurkową SSI.
 9. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice którzy mają wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestników zajęć, we własnym zakresie powinni skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nurkowych.
 10. Rodzic/opiekun prawny dokonując zgłoszenia dziecka na kurs mermaidingu, deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki mermaidingu. Szkołą pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
 11. Brak możliwości odrabiania zajęć.
 12. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona kwota przepada.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 15 min. przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć.
 15. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
 16. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania maski lub okularów.
 17. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez Instruktora prowadzącego kurs lub ratownika obecnego na basenie.
 18. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
 19. Uczestnik ma prawo do korzystania ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora wyłącznie pod nadzorem Instruktora.
 20. Uczestnika obowiązuje dbałość o udostępniany sprzęt mermaidingowy. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność ponosi jego opiekun prawny.
 21. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń.
 22. W przypadku odniesienia kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik lub jego opiekun powinien natychmiast zgłosić ten fakt Instruktorowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika, wynikające z uczestnictwa w zajęciach.
 23. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie Regulaminu na drodze mailowej.