OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Zabezpieczenie wystarczającej ilości sprzętu do pływania, w celu właściwego przeprowadzenia zajęć.
 2. Przeprowadzenie zajęć na basenie zgodnie z regulaminem pływalni i zabezpieczenie wymaganej kadry instruktorskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni.
 6. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator kursu ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.
 7. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

REGULAMIN ZAJĘĆ

Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania „BĄBELKOWY ŚWIAT” oraz regulaminu pływalni.

 1. Uczestnikami zajęć w Szkole Pływania „Bąbelkowy Świat” są niemowlęta od 4 miesiąca życia oraz dzieci starsze.
 2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni od momentu wysłania zgłoszenia. Kwota rezerwacyjna jest wliczona w cenę karnetu.
 3. Wpłatę rezerwacyjną dokonujemy na konto podane w mailu zwrotnym po dokonaniu zapisu.
 4. Kwota rezerwacyjna jest bezzwrotna, nie przenoszona na kolejne cykle rozliczeniowe a w przypadku rezygnacji  z zajęć przepada. 
 5. W przypadku basenów sportowych opłata rezerwacyjna jest ważna do dwóch pierwszych zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć. Jeśli do trzecich zajęć uczestnik nie dokona pozostałej płatności za zajęcia wówczas miejsce w grupie zostanie zwolnione.
 6. W przypadku nie przystąpienia do zajęć w opłaconym cyklu karnetowym wpłata za karnet przepada.
 7. Udział w kursie jest zagwarantowany po dokonaniu całkowitej  płatności za karnet. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć.
 8. Osoby zgłaszające dziecko i przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
 9. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe lub w przypadku dzieci starszych na poziom zaawansowania.
 10. Dzieci do 5 roku życia biorą udział w zajęciach z rodzicem (opiekunem), który jest jednocześnie uczestnikiem zajęć. Maksymalna liczba uczestników w grupie to 12 dzieci plus rodzic.
 11. Każdy Rodzic (wchodzący z niemowlakiem/dzieckiem do wody) oraz dzieci/niemowlęta bez względu na wiek uczestniczący w zajęciach są zobowiązani do zakupu biletów zgodnie z obowiązującym cennikiem na danej pływalni, a także do przestrzegania regulaminu obowiązującego na danym obiekcie.
 12. W trakcie 2 pierwszych zajęć można zrezygnować z karnetu. Szkoła Pływania zwraca pozostałą należność pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. Rezygnujący jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia, iż na własną prośbę zrezygnował z udziału w zajęciach i prosi o zwrot ustalonej kwoty na wskazany przez Niego numer rachunku bankowego. Rezygnacja dotyczy tylko dzieci, które 1-szy raz zapisują się na szkolenie.
 13. W przypadku gdy rezygnacja z zajęć nastąpi w terminie późniejszym niż po 2 zajęciach kursu wpłacona kwota przepada.
 14. Uczestnik / Opiekun ma prawo do rezygnacji z zajęć w trakcie trwania karnetu, bez możliwości zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.
 15. W przypadku rezygnacji z zajęć Szkoła Pływania Bąbelkowy Świat nie dokonuje zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.
 16. Opłacony karnet obejmuje konkretny cykl karnetowy i nie ma możliwości aby go zawiesić w czasie lub przesunąć na kolejny cykl karnetowy.
 17. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zajęć i nieobecności Uczestnika na zajęciach przez okres jednego miesiąca trwania zajęć, Szkoła pływania Bąbelkowy Świat zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z listy zajęć bez możliwości zwrotu środków wpłaconych za udział w zajęciach.
 18. Rodzic dokonując zgłoszenia dziecka na kurs pływania, deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
 19. W przypadku nieobecności dzieci powyżej lat 5 podczas zajęć prowadzonych na basenach sportowych tj. MOSiR w Pabianicach, Aquapark Fala w Łodzi, Zatoka Sportu, Zduńska Woda w Zduńskiej Woli  nie ma możliwości odrabiania zajęć. Lekcje niewykorzystane podczas danego cyklu karnetowego nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
 20. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą (dotyczy tylko zajęć dla niemowląt i dzieci do lat 5 prowadzonych na basenie Verte w Łodzi oraz basenie Zduńska Woda w Zduńskiej Woli), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i uzgodnieniu z prowadzącym do końca trwania karnetu. Lekcje niewykorzystane podczas danego cyklu karnetowego nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
 21. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed spotkaniem do godz. 18:00 na numer telefonu 695-169-051. Wszystkie spóźnione zgłoszenia będą traktowane jak brak odwołania.
 22. Zajęcia indywidualne dla dzieci powyżej 4 roku życia wykupywane w formie pakietu 10 lekcji  są do wykorzystania w ciągu kolejnych 15 tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć.
 23. Dopuszcza się obserwowanie i fotografowanie zajęć pływania przez drugiego opiekuna po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
 24. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 25. Dzieci do lat 2,5 uczestniczą w zajęciach w pieluszkach typu ” swimmers ” przeznaczonych do pływania. Po zakończonych zajęciach rodzic zdejmuje pampersa dziecku w przebieralni.
 26. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10 min. przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć.
 27. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
 28. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu ( w przypadku Intensywnego kursu letniego dwa razy w tygodniu) i trwają 30 minut dla dzieci do 5 lat, a dla starszych – 45 minut.
 29. Kurs pływania prowadzony jest przez cały rok szkolny od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych i podzielony jest na 3 części. Co 10 tygodni wykupuje się karnet, który jest do wykorzystania przez 10 tygodni.
 30. Intensywny kurs letni odbywa się w okresie wakacyjnym i trwa przez 5 kolejnych tygodni.
 31. Zajęcia w grupach niemowląt i małych dzieci można rozpocząć w dowolnym momencie, pod warunkiem wolnych miejsc w danej grupie wiekowej, po uzgodnieniu z prowadzącym.
 32. W przypadku zapisów na kontynuację zajęć rodzic powinien zdeklarować chęć dalszego uczestnictwa dziecka w kolejnym kursie, najpóźniej do 2 zajęć przed końcem trwania obecnego kursu.
 33. Przed wejściem na basen obowiązuje zmiana obuwia na klapki.