OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Zabezpieczenie wystarczającej ilości sprzętu do pływania, w celu właściwego przeprowadzenia zajęć.
 2. Przeprowadzenie zajęć na basenie zgodnie z regulaminem pływalni i zabezpieczenie wymaganej kadry instruktorskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni.
 6. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator kursu ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.
 7. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania „BĄBELKOWY ŚWIAT” oraz regulaminu pływalni.

 1. Uczestnikami zajęć w Szkole Pływania „Bąbelkowy Świat” są niemowlęta od 4 miesiąca życia, dzieci oraz osoby dorosłe.
 2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni od momentu wysłania zgłoszenia. Kwota rezerwacyjna jest wliczona w cenę karnetu.
 3. Wpłatę rezerwacyjną dokonujemy na konto Bąbelkowy Świat sc nr rach 27 1090 1304 0000 0001 3748 5660 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz basen.
 4. Kwota rezerwacyjna jest bezzwrotna, nie przenoszona na kolejne cykle rozliczeniowe a w przypadku rezygnacji  z zajęć przepada. 
 5. W przypadku nie przystąpienia do zajęć w opłaconym cyklu karnetowym wpłata za karnet przepada.
 6. Udział w kursie jest zagwarantowany po dokonaniu całkowitej  płatności za karnet. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć.
 7. Osoby zgłaszające dziecko i przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
 8. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
 9. Dzieci do 5 roku życia biorą udział w zajęciach z rodzicem (opiekunem), który jest jednocześnie uczestnikiem zajęć. Maksymalna liczba uczestników w grupie to 12 dzieci plus rodzic.
 10. Każdy Rodzic (wchodzący z niemowlakiem/dzieckiem do wody) oraz dzieci/niemowlęta bez względu na wiek uczestniczący w zajęciach są zobowiązani do zakupu biletówzgodnie z obowiązującym cennikiem na danej pływalni, a także do przestrzegania regulaminu obowiązującego na danym obiekcie.
 11. W trakcie 2 pierwszych zajęć można zrezygnować z karnetu. Szkoła Pływania zwraca pozostałą należność pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. Rezygnujący jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia, iż na własną prośbę zrezygnował z udziału w zajęciach i prosi o zwrot ustalonej kwoty na wskazany przez Niego numer rachunku bankowego. Rezygnacja dotyczy tylko dzieci, które 1-szy raz zapisują się na szkolenie.
 12. W przypadku gdy rezygnacja z zajęć nastąpi w terminie późniejszym niż po 2 zajęciach kursu wpłacona kwota przepada.
 13. Uczestnik / Opiekun ma prawo do rezygnacji z zajęć w trakcie trwania karnetu, bez możliwości zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.
 14. W przypadku rezygnacji z zajęć Szkoła Pływania Bąbelkowy Świat nie dokonuje zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.
 15. Opłacony karnet obejmuje konkretny cykl karnetowy i nie ma możliwości aby go zawiesić w czasie lub przesunąć na kolejny cykl karnetowy.
 16. Rodzic dokonując zgłoszenia dziecka na kurs pływania, deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
 17. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i uzgodnieniu z prowadzącym do końca trwania danego cyklu karnetowego. Lekcje niewykorzystane podczas danego cyklu karnetowego nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
 18. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed spotkaniem do godz. 18:00 na numer telefonu 695-169-051. Wszystkie spóźnione zgłoszenia będą traktowane jak brak odwołania.
 19. Dopuszcza się obserwowanie i fotografowanie zajęć pływania przez drugiego opiekuna po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
 20. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 21. Dzieci do lat 2,5 uczestniczą w zajęciach w pieluszkach typu ” swimmers ” przeznaczonych do pływania. Po zakończonych zajęciach rodzic zdejmuje pampersa dziecku w przebieralni.
 22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10 min. przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć.
 23. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
 24. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut,
 25. Kurs pływania prowadzony jest przez cały rok szkolny od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych i podzielony jest na 3 części. Co 10 tygodni wykupuje się karnet, który jest do wykorzystania przez 10 tygodni.
 26. Zajęcia w grupach niemowląt i małych dzieci można rozpocząć w dowolnym momencie, pod warunkiem wolnych miejsc w danej grupie wiekowej, po uzgodnieniu z prowadzącym.
 27. Przed wejściem na basen obowiązuje zmiana obuwia na klapki.