OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Zabezpieczenie wystarczającej ilości sprzętu do pływania, w celu właściwego przeprowadzenia zajęć.
 2. Przeprowadzenie zajęć na basenie zgodnie z regulaminem pływalni i zabezpieczenie wymaganej kadry instruktorskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni.
 6. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator kursu ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.
 7. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania „BĄBELKOWY ŚWIAT” oraz regulaminu pływalni.

 1. Uczestnikami zajęć w Szkole Pływania „Bąbelkowy Świat” są dzieci oraz dorośli.
 2. Zajęcia na basenach sportowych takich jak MOSIR Pabianice, Zatka Sportu, Aquapark Fala oraz Zduńska Woda odbywają się przez cały rok szkolny od września do czerwca i na ten okres podpisywana jest umowa .
 3. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni od momentu wysłania zgłoszenia. Kwota rezerwacyjna jest wliczona w cenę cyklu rozliczeniowego.
 4. Wpłatę rezerwacyjną dokonujemy na konto Bąbelkowy Świat sc nr rach 27 1090 1304 0000 0001 3748 5660 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz basen.
 5. Kwota rezerwacyjna jest bezzwrotna, nie przenoszona na kolejne cykle rozliczeniowe a w przypadku rezygnacji  z zajęć przepada. 
 6. W przypadku basenów sportowych opłata rezerwacyjna jest ważna do dwóch pierwszych zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć. Jeśli do trzecich zajęć uczestnik nie dokona pozostałej płatności za zajęcia wówczas miejsce w grupie zostanie zwolnione.
 7. W przypadku nie przystąpienia do zajęć w opłaconym cyklu rozliczeniowym wpłata za zajęcia przepada.
 8. Udział w zajęciach nauki pływania jest zagwarantowany po dokonaniu płatności zgodnej z harmonogramem załączonym do umowy. Wniesienie opłaty za naukę pływania jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć.
 9. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest pobranie ze strony (zakładka dokumenty do pobrania) wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie na pierwsze zajęcia umowy o naukę pływania.
 10. Osoby zgłaszające dziecko i przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia zajęć nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
 11. Zajęcia odbywają się z podziałem na na poziom zaawansowania.
 12. Dzieci od 5 roku życia biorą udział w zajęciach bez rodzica. Maksymalna liczba uczestników w grupie to 10-15 dzieci w zależności od obiektu.
 13. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązani do zakupu biletówzgodnie z obowiązującym cennikiem na danej pływalni, a także do przestrzegania regulaminu obowiązującego na danym obiekcie. Zapis ten dotyczy basenu w Pabianicach i Zduńskiej Woli. Na Zatoce Sportu oraz Aquaparku Fali wejście na basen jest wliczone w cenę zajęć.
 14. W trakcie 2 pierwszych zajęć od momentu rozpoczęcia pierwszego cyklu rozliczeniowego można zrezygnować z dalszej nauki pływania. Szkoła Pływania zwraca pozostałą należność pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną. Rezygnacja dotyczy tylko dzieci, które 1-szy raz zapisują się na szkolenie.
 15. W przypadku gdy rezygnacja z zajęć nastąpi w terminie późniejszym niż po 2 zajęciach od momentu rozpoczęcia zajęć, wpłacona kwota przepada.
 16. Uczestnik/Opiekun mają prawo do rezygnacji/wypowiedzenia umowy zgodnie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 17. Uczestnik / Opiekun ma prawo do rezygnacji z zajęć w trakcie trwania umowy, bez możliwości zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.
 18. W przypadku rezygnacji z zajęć Szkoła Pływania Bąbelkowy Świat nie dokonuje zwrotu środków za zajęcia niewykorzystane.
 19. Opłacone zajęcia w danym cyklu rozliczeniowym obejmują konkretną liczbę zajęć oraz czas ich wykorzystania i nie ma możliwości aby go zawiesić w czasie lub przesunąć na kolejny cykl rozliczeniowy.
 20. Rodzic dokonując zgłoszenia dziecka na kurs pływania, deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
 21. W przypadku nieobecności dzieci powyżej lat 5 podczas zajęć prowadzonych na basenach sportowych nie ma możliwości odrabiania zajęć. Lekcje niewykorzystane podczas danego cyklu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejny oraz nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
 22. Nie obecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
 23. Zajęcia indywidualne dla dzieci powyżej 4 roku życia wykupywane w formie pakietu 10 lekcji  są do wykorzystania w ciągu kolejnych 15 tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć.
 24. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 25. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 15 min. przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć.
 26. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
 27. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.